Projekt EU
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO

Zakończenie projektu


Zakończenie projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie powiatu bydgoskiego” i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach projektu.

Informujemy iż zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, realizacja projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie powiatu bydgoskiego” z dniem 01.05.2021 r. dobiegnie końca, w związku z czym zakończy się możliwość finansowania ze środków projektu usług opiekuńczych świadczonych
w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie a planowane rezultaty zostały osiągnięte do dnia 01.05.2021 r. W ramach Projektu powstało 19 nowych miejsc usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, a ze wsparcia w ramach tych usług skorzystały 43 osoby niesamodzielne, które zostały objęte opieką przez 7 dni w tygodniu w miejscu zamieszkania, według indywidualnych potrzeb.

Informujemy, iż mimo zakończenia realizacji Projektu, nie zaprzestajemy przyjmowania podopiecznych i co najmniej do 01.11.2022 r., w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do świadczenia usług opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie m. Bydgoszcz oraz ich opiekunów faktycznych (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych).

Jednocześnie deklarujemy, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania usług opiekuńczych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości podpisania umowy z NFZ na finansowanie usług opiekuńczych (jako świadczenia gwarantowanego), nie ma także możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego innego publicznego źródła — w związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 02.05.2021 r usługi opiekuńcze świadczone będą odpłatnie.

W związku z faktem, iż w okresie trwałości tj. od dnia 02.05.2021 r. do 02.11.2022 r. zobligowani jesteśmy do świadczenia usług opiekuńczych w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zakończonego Projektu (szczegóły wsparcia w zakładce PROJEKTY) to koszt odpłatnej usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z Projektu bez dodawania zysku dla Centrum Opieki Leczniczej ATMA Mateusz Mularski Spółka Jawna za świadczenie tej usługi.

Według danych projektowych opłata za jednego uczestnika wraz z materiałami pielęgnacyjno-higienicznymi wynosiła za miesiąc: 320,88 zł. W Centrum Opieki Leczniczej ATMA Mateusz Mularski Spółka Jawna funkcjonuje 19 miejsc usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej dla osób niesamodzielnych, w związku z czym, przy założeniu, iż wykorzystanych będzie 19 miejsc opiekuńczych, miesięczny koszt usługi opiekuńczej 1 podopiecznego wraz z materiałami pielęgnacyjnymi to kwota ok. 2 000 zł. Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu usługi opiekuńczej w Centrum Opieki Leczniczej ATMA Mateusz Mularski Spółka Jawna.

Osoby chętne do skorzystania z usług opiekuńczych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 52 330 69 12